viernes, 21 de julio de 2017

Els veïns i veïnes del Port ja poden sol•licitar les autoritzacions per estacionament per a les dates de l'Arenal Sound

Les veïnes i veïns de la zona del Port, podran sol•licitar o renovar les autoritzacions per aparcar els seus vehicles en les zones habilitades especialment durant els dies en que se celebraran els concerts programats pel festival Arenal Sound. Així, per als residents a la zona del Port s'ha establert una zona per a l'estacionament en l'Avinguda Descobridors en la que es podrà estacionar el vehicle.
Els residents a la zona del Port poden realitzar el tràmit a les dependències de la Tinença d'Alcaldia del Port. Per tal de realitzar el servei d'autoritzacions de la forma més ràpida possible i evitar els malentesos a l'hora de sol•licitar el permís d'estacionament, la Policia Local i el departament de Via Pública han informat de que tots aquells que ja van sol•licitar l'autorització l'any passat, només hauran de presentar el Document Nacional d'Identitat de la persona sol•licitant, i automàticament se li renovarà l'autorització. Per a aquells que ho demanen per primera vegada s'haurà de presentar qualsevol tipus de document acreditatiu que demostre que la vivenda pertany a les zones per a les que s'habiliten els aparcament. Així, un rebut de l'aigua, la llum, l'IBI o l'impost de vehicles servirà per aconseguir l'autorització definitiva.
Des dels serveis de coordinació de les places d'estacionament habilitades per als dies de celebració de l'Arenal Sound, s'ha recordat que cadascuna de les autoritzacions servirà per a dos vehicles. Ara bé, també s'ha recordat que no s'ha de sol•licitar una autorització per accedir a les vivendes; aquells que puguen estacionar el seu vehicle a l'interior de cada casa, no hauran d'obtindre cap permís especial per accedir-hi.
Els treballadors i treballadores dels  comerços de la zona, que acrediten aquesta circumstància, també poden sol·licitar l'autorització.

Los vecinos y vecinas del Puerto ya pueden solicitar las autorizaciones de estacionamiento para las fechas del Arenal Sound.

  Las vecinas y vecinos de la zona del Puerto, podrán solicitar o renovar las autorizaciones para aparcar sus vehículos en las zonas habilitadas especialmente durante los días en que se celebrarán los conciertos programados para el festival Arenal Sound. Así, para los residentes en la zona del Puerto se ha establecido una zona para el estacionamiento en la Avenida Descubridores en la que se podrá estacionar el vehículo.
Los residentes en la zona del Puerto pueden realizar el trámite en las dependencias de la Tenencia de Alcaldía del Puerto. Para realizar el servicio de autorizaciones de la forma más rápida posible y evitar los malentendidos a la hora de solicitar el permiso de estacionamiento, la Policía Local y el departamento de Vía Pública han informado de que todos aquellos que ya  solicitaron la autorización el año pasado, sólo deberán presentar el Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante, y automáticamente se le renovará la autorización. Para aquellos que lo piden por primera vez, deberá presentar cualquier tipo de documento acreditativo que demuestre que la vivienda pertenece a las zonas para las que se habiliten los aparcamiento. Así, un recibo del agua, la luz, el IBI o el impuesto de vehículos servirá para conseguir la autorización definitiva.
Desde los servicios de coordinación de las plazas de estacionamiento habilitadas para los días de celebración del Arenal Sound, se ha recordado que cada una de las autorizaciones servirá para dos vehículos. Ahora bien, también ha recordado que no se debe solicitar una autorización para acceder a las viviendas; aquellos que puedan estacionar su vehículo en el interior de cada casa, no deberán obtener ningún permiso especial para acceder.
Los trabajadores y trabajadoras de los comercios de la zona, que acrediten tal circunstancia, también pueden solicitar la autorización.